Rejestr akcjonariuszy

  • Home

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla Spółki Białostockie Zakłady Graficzne S.A.

§1

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy-  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, z 2020 r. poz. 288, 875) obowiązującego od dnia 01 stycznia 2020 r. w związku z art. 328 1 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą  w Białymstoku, po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu Spółki  Białostockie Zakłady Graficzne S.A. dokonuje wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy dla Spółki  Białostockie Zakłady Graficzne S.A, to jest.: Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000053322, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-28-684.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Polski
  • English