Ogólne warunki współpracy

Zamawiający składając zlecenie potwierdza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami współpracy i je akceptuje.

 1. Produkcja książek (druk, oprawa i ekspedycja) będzie wykonana zgodnie z ustalonym wspólnie harmonogramem na podstawie zaakceptowanej oferty cenowej po otrzymaniu odpowiedniego zamówienia podpisanego przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu zleceniodawcy.
 2. Wkalkulowana do ceny wyrobu cena materiałów uwzględnia poziom cen zakupu materiałów na dzień zawarcia Umowy.
 3. Drukarnia zastrzega sobie prawo zmiany ceny jeśli na etapie realizacji Umowy:
  – ulegnie zmianie nakład książki,
  – ulegną zmianie parametry techniczne książki,
  – cena zakupu materiałów użytych do produkcji książki będzie wyższa od przyjętej do kalkulacji w dacie zawarcia Umowy.
 4. Podany termin może ulec zmianie w przypadku braku przekazania plików lub braku akceptu przez Wydawcę, w terminach określonych w zleceniu jak również z powodu innych przyczyn wskazanych w zleceniu.
 5. Zmiany w terminach realizacji harmonogramu z przyczyn leżących po stronie Wydawcy będą skutkowały zmianę daty zakończenia produkcji i dostawy.
 6. Siła wyższa i inne okoliczności, za które Drukarnia nie odpowiada (np. brak energii, wody) mogą spowodować zmianę daty realizacji zamówienia. Drukarnia dołoży wszelkich starań dla utrzymania umówionego terminu pomimo zaistnienia powyższych okoliczności.
 7. Wydawca zgadza się przyjąć jako pełen nakład, różniący się od zamówionego In plus bądź In minus o 5%.
 8. W przypadku zmniejszenia zamówionego nakładu przez Wydawcę, koszt pozostałego surowca, zamówionego przez Drukarnię zostanie dodany do wartości Faktury VAT a Wydawca dokona zapłaty ustalonej kwoty pieniężnej powiększonej o wartość pozostałego surowca.
 9. Drukarnia jest uprawniona do wstrzymania się z rozpoczęciem lub zakończeniem produkcji przedmiotu umowy lub jego części, w przypadku gdy Wydawca opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Drukarni, również wynikających z innych zawartych przez Strony uprzednio umów. W takim przypadku Wydawca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia zapłaty wszystkich należności Drukarni, również wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, w terminie 14 dni. W razie braku przedstawienia przez Wydawcę odpowiedniego zabezpieczenia, Drukarnia uprawniona jest do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni.
 10. Drukarnia może wstrzymać się z wydaniem Przedmiotu umowy lub jego części w przypadku, gdy Wydawca opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Drukarni, również wynikających z innych zawartych przez Strony uprzednio umów. W takim przypadku Wydawca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia zapłaty wszystkich należności Drukarni, również wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, w terminie 14 dni. W razie braku przedstawienia przez Wydawcę odpowiedniego zabezpieczenia, Drukarnia uprawniona jest do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni.
 11. W przypadku zwłoki w płatności należności wynikającej z wystawionych przez Drukarnię faktur VAT, Wydawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Drukarni odsetek maksymalnych, o jakich mowa w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego.
 12. Wydawca zobowiązany jest do zbadania ilościowego w ciągu 7 dni i jakościowego przedmiotu umowy, w terminie 60 dni od dnia ich odbioru. Po tym terminie uznaje się, że Wydawca przyjął przedmiot umowy, bez uwag i zastrzeżeń.
 13. Wydawca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi Drukarni o wadach przedmiotu umowy, w terminie 60 dni od dnia jego odbioru. Po upływie powyższego terminu przedmiot umowy nie podlega reklamacji.
 14. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi będzie bezskuteczne, jeżeli Drukarnia zataiła podstępnie wadę przed Wydawcą.
 15. Poza prawem do odstąpienia od umowy wynikającym z treści niniejszej umowy oraz z treści ustawy, Drukarni przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
  – Wydawca opóźnia się z przekazaniem Drukarni plików lub akceptem do druku dłużej niż 7 dni,
  – Wydawca opóźnia się z odbiorem Przedmiotu umowy dłużej niż 7 dni,
  – Wydawca opóźnia się z zapłatą Wynagrodzenia dłużej niż 7 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powyższych przyczyn może zostać złożone Kupującemu w terminie 60 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
 16. Przedmiot umowy po jego wykonaniu może być nieodpłatnie przechowywany w drukarni do 48 godzin.
 17. Strony zobowiązują się do zapewnienia książce wysokiego poziomu edytorskiego, każda w swoim zakresie działania.
Cień

NASI KLIENCI:

© Copyright 2023 BZGraf Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zdjęć lub treści bez zezwolenia zabronione.
Projekt i wykonanie Clouds Studio Graficzne